Projektarbeten

Föreningen Sveriges Varv driver flera projektarbeten för medlemsföretagen inom bl a följande områden

- utvärdering och tillämpning av nya myndighetskrav
- utvärdering av åtgärder för förbättrad miljö och
   ökad effektivitet 
- uppdatering av kontraktsvillkor och säkerhetsregler

Beträffande säkerhetsföreskrifter genomfördes under 2015 omfattande korrespondens och diskussioner med Arbetsmiljöverket (AV), eftersom den helt grundläggande och väl inarbetade föreskriften för varvsarbete AFS 1986:26 Arbeten på fartyg, som tillkom efter den senaste explosionsolyckan på ett svenskt varv 1984, upphävdes av AV i slutet av 2014 utan föregående kontakt med vare sig Föreningen Sveriges Varv eller något av medlemsföretagen. Tyvärr visade sig AV helt ointresserat av att ta fram en moderniserad version av den upphävda föreskriften och hänvisade istället till en mängd andra delföreskrifter, varav flera saknar relevans för arbeten på fartyg. Föreningen avser därför att under 2016-2017 ta fram en egen säkerhetsstandard med den upphävda föreskriften som förlaga.

Beträffande Barlastvattenkonventionen har Föreningen och Transportstyrelsen gemensamt arbetat fram tillämpningsregler för lagen, som ger medlemsföretagen möjlighet att erhålla rimlig ersättning såväl för erforderliga investeringar som för arbetsinsatser och kostnader vid omhändertagande inklusive destruktion av barlastvatten och -sediment. IMO bekräftade nyligen att konventionen blev ratificerad den 8 september 2016 och den träder därmed i kraft den 8 september 2017. Flera svenska rederier har redan börjat anpassa sina fartyg till konventionens krav.

Beträffande ev miljöpåverkan av spolvatten i samband med högtrycksspolning av fartygs undervattensskrov har Föreningen lagt ner ett omfattande arbete under 2011 och 2012. Arbetet har i oktober 2012 resulterat i rapporten "Miljöregler och lösningar vid högtrycksspolning och bottenmålning av handelsfartyg."  I den nya rapporten görs en fyllig genomgång av gällande EU-krav beträffande vattenkvalitet samt aktuella miljökrav för varv i norra Europa och inte minst Sverige avseende HT-spolning av fartygsskrov, med speciellt fokus på utsläpp till vatten. Avsikten är att ge medlemsföretagen underlag för konstruktiva diskussioner med lokala miljömyndigheter om vilka nivåer på föroreningshalter som är acceptabla på respektive ort med hänsyn till gällande miljökvalitetsnorm, ev övrig miljöpåverkan i aktuellt vattenområde, omfattning och frekvens av spolvattenutsläpp samt inte minst möjligheter att klara investerings- och driftskostnader för speciell rening.
Läs och ladda ner hela rapporten här>>

 
Som nämnts på sidan NYHETER har under 2010 nya versioner av kontraktsvillkor och säkerhetsregler fastställts. De nya versionerna finns här för nerladdning:

Ladda ner Allmänna villkor AVR 10/5>>

Ladda ner Säkerhets- och ordningsföreskrifter SAFE 93 rev10>>