Projektarbeten

Föreningen Sveriges Varv driver flera projektarbeten för medlemsföretagen inom bl a följande områden

- utvärdering och tillämpning av nya myndighetskrav 
   samt analys av och synpunkter på externremisser
- utvärdering av åtgärder för förbättrad miljö och
   ökad effektivitet 
- uppdatering av kontraktsvillkor och säkerhetsregler
- marknadsstatistik

Som framgår av NYHETER har Föreningen under 2022 fastställt nya avtalsvillkor, benämda AVR 22. De finns för nerladdning här (se nedan).

Beträffande säkerhetsreglemente har Föreningen i juni 2020 fastställt ett nytt säkerhetsreglemente för varvsarbete på fartyg, med tonvikt på åtgärder och rutiner för att minimera riskerna för brand och explosion. Det nya reglementet benämns SÄK 20 och utgör en genomgripande modernisering, uppdatering och skärpning av tidigare föreskrifter. SÄK 20 finns idag hos alla medlemsföretag i Föreningen. Under arbetet visade det sig fördelaktigt att först uppdatera SAFE 93 rev 10, som specificerar fartygsägarens ansvar och åtaganden vid fartygs varvsbesök. Den uppdaterade versionen av Allmänna ordnings- och säkerhetsföreskrifter benämns SAFE 18 och beslutades av Föreningens styrelse hösten 2018.
Läs och ladda ner SAFE 18 här >>

Beträffande Barlastvattenkonventionen har Föreningen och Transportstyrelsen gemensamt arbetat fram tillämpningsregler för lagen, som ger medlemsföretagen möjlighet att erhålla adekvat ersättning såväl för erforderliga investeringar som för arbetsinsatser och kostnader vid omhändertagande inklusive destruktion av barlastvatten och -sediment. Konventionen trädde slutligen i kraft den 8 september 2017. Flera svenska rederier har redan börjat anpassa sina fartyg till konventionens krav. Samtidigt har Transportstyrelsen beskrivit var byte av barlastvatten skall ske för fartyg, som ännu saknar reningsutrustning.

Beträffande ev miljöpåverkan av spolvatten i samband med högtrycksspolning av fartygs under-vattensskrov har Föreningen lagt ner ett omfattande arbete under 2011-2012. I oktober 2012 resulterade arbetet i rapporten "Miljöregler och lösningar vid HT-spolning och bottenmålning av handels-fartyg." I rapporten görs en fyllig genomgång av gällande EU-krav beträffande vattenkvalitet samt aktuella miljö-krav för varv i norra Europa och inte minst Sverige avseende HT-spolning av fartygsskrov, med speciellt fokus på utsläpp till vatten. Avsikten är att ge medlemsföretagen underlag för konstruktiva diskussioner med lokala miljömyndigheter om vilka nivåer på föroreningshalter som är acceptabla på respektive varvsort med hänsyn till gällande miljö-kvalitetsnorm, ev övrig miljöpåverkan i aktuellt vattenområde, omfattning och frekvens av spolvattenutsläpp samt inte minst möjligheter att klara investerings- och driftskostnader för speciell rening.


Läs och ladda ner hela rapporten här>>

 
Under 2022 uppdaterades och fastställdes nya kontraktsvillkor AVR 22.

De finns här för nerladdning >>>